Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi

SDS, stiftet i 1979, har som formål å være faglig organisasjon for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer fra hele det samiske området. SDS skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle rettigheter og interesser.

Medlemsskap i SDS oppnås etter søknad. For å bli medlem skal søker oppfylle kriteriene for medlemsskap vedtatt av SDS’s årsmøte. Årsmøtet er SDS’s høyeste organ og vedtar retningslinjene for drift av organisasjonen.

Styret og Kunstnerisk Råd (KR) er de utøvende organer mellom årsmøtene. Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt, mens KR har det evaluerende ansvaret. SDS er medlem av Samisk Kunstnerråd, de samiske kunstnerorganisasjonenes paraplyorganisasjon med forbindelse både til det nordiske og europeiske kunstnerrådet. SDS innstiller innkjøpskonsulenter til Samisk Kulturråds innkjøpskomite for samisk samtidskunst og kunsthåndverk.

SDS fikk i 1989 forhandlingsrett med den norske stat og forvalter gjennom Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV) årlig sin andel av stipendmidlene som tilkommer ved forhandlingene som visningsvederlag, bibliotekvederlag og kopieringsvederlag. Gjennom forhandlingsretten og tilgang til de kollektive vederlagsordningene har SDS skaffet samiske kunstnere bedrede arbeidsvilkår i eget samfunn, ved tildeling av arbeidsstipend, etableringsstipend, prosjektstipend og reisestipend.

SDS jobbet for at de samiske kunstnerne skulle få sitt eget kunstsenter, i dag går det under navnet SDG – Samisk Senter for Samtidskunst.

SDS STYRE:

VervNavn / Email adresseÅr
Styreleder
Hilde Skancke Pedersen2018-2020
Nestleder
Marte Lill Olsen Somby2018-2020
Styremedlem Inger Blix Kvammen2018-2020
VaraSynnøve Persen2018-2020
VaraLinda Zina Aslaksen2018-2020

SDS forhandlingsutvalg og representant i Sámikopiijas representantskap:

VervNavnÅr
MedlemHilde Skancke Pedersen2018-2020
MedlemAnnelise Josefsen2018-2020

SDS Kunstnerisk Råd:

VervNavnÅr
LederGeir Tore Holm2017-2019
MedlemKine Lorås2018-2019
MedlemEva Aira2017-2019
VaramedlemRanveig Persen2018-2019
VaramedlemIngunn Utsi2018-2019

SDG Kunstnerisk Råd:

VervNavnÅr
LederAnnelise Josefsen2018–2020
MedlemGerd Lorås2016–2019
MedlemIngunn J Moen Reisnes2018-2021
Varamedlem Ulrika Tapio Blind2018-2021
Varamedlem Odd Marakatt Sivertsen2016-2019
Varamedlem Jørn M Langseth2016-2019

SDS rep. til Samisk Kunstnerråd - Lederforum:

VervNavnÅr
MedlemSDS styreleder
2018-2020
Varamedlem SDS nestleder
2018-2020

SDS Fondstyre:

VervNavnÅr
MedlemIngunn Utsi2018-2021
MedlemSynnøve Persen2018-2021
MedlemAino Hivand2018-2021
VaramedlemHege Siri2018-2021
VaramedlemAndreas Holtung2018-2021

SDS repr. til styret i stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš:

VervNavnÅr
LederViggo Pedersen2017-2020
MedlemTorgrim Halvari2018-2020
MedlemAnnelise Josefsen2018-2020
VaramedlemPers vara: Viggo Pedersen - Anders Sunna2017-2020
VaramedlemPers vara:Annelise Josefsen - Petteri Laiti2018-2020
VaramedlemPers varaTorgrim Halvari - Eva Aira2018-2020

Representant til RSU Nord-Norge og Sameland:

VervNavnÅr
MedlemPå grunn av usikker om RSU får styret fullmakt til å utnevne representant.
Varamedlem

SDS repr. til stipendstyret for Sametingets kunstnerstipend:

VervNavnÅr
MedlemGeir Tore Holm2017-2019
VaramedlemKR medlem velges av KR2018-2020

SDS representanter til Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond, SKFV:

VervNavnÅr
MedlemGeir Tore Holm2017-2019
MedlemIngunn Utsi2018-2020
Varamedlem

Sametinget Norges illustrasjonskonsulenter:

VervNavnÅr
MedlemMarita Grimsø Cappelen2016-2019
VaramedlemGerd Grimsø2016-2019

Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og dáiddaduodji:

VervNavnÅr
MedlemEva Aira2018-2019
MedlemGeir Tore Holm2018-2019
VaramedlemAino Hivand2018-2019
VaramedlemBiret Ravna Länsman2018-2019

SDS repr. Finnmark fylkeskommunes innstillingsutvalg for arbeidsstipend:

VervNavnÅr
MedlemIngunn J Moen Reinsnes2017-2019
VaramedlemGerd Lorås2017-2019

SDS forslag til representant til Sámikopiija styret:

VervNavnÅr
MedlemIngunn Utsi2018-2020

Nordisk Kunsterforbund:

VervNavnÅr
MedlemSDS styreleder
2018-2020
Varamedlem SDS nestleder
2018-2020
[table “15” not found /]

Forslag til representant til SDRs forhandlingsutvalg:

VervNavnÅr
MedlemSynnøve Persen2018-2020

Forslag til representant til Dáiddafoanda:

VervNavnÅr
MedlemAndreas Holtung2018-2020

Stiftelsen kunstskolen i Karasjok:

VervNavnÅr
RepresentantSigfrid Hernes2018-2021
RepresentantAndreas Holtung2018-2021
RepresentantAnnelise Josefsen2018-2021
VaramedlemEva Aira2018-2021
VaramedlemAnders Sunna2017-2020

Representant Samerådets kulturutvalg:

VervNavnÅr
MedlemBritta M-Labba2018-2021

Nominasjonsutvalg:

VervNavnÅr
MedlemGrethe Gunneng2018-2019
MedlemRannveig Persen2018-2019

SDS 40 års jubileum 2019:

VervNavnÅr
Medlem Synnøve Persen 2016-2019
Medlem Hilde S Pedersen 2016-2019

John Savio-pris:

VervNavn År
MedlemKR SDS leder
MedlemKR SDS medlem

Sámi Dáiddáčehpiid Searvi – SDS (Samisk kunstnerforbund) er faglig organisasjon for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Enhver samisk billedkunstner, kunsthåndverker, dáiddaduojár, kunstnerisk fotograf kan søke om medlemsskap i Sámi Dáiddacehpiid Searvi (SDS). Søker som bekrefter sin samiske bakgrunn og som er/har vært medlem av annen kunstnerorganisasjon med tilsvarende opptakskriterier har rett til opptak som medlem uten ny evaluering.

For å bli medlem i SDS må søkeren bekrefte sin samiske bakgrunn og ha 3 poeng av kriteriene som er nevnt under punktene 1 -8.

1. Fullført høyere kunstnerisk utdanning. (Kunstakademi, kunsthåndverksskole, hovedfag duodji).

2. Deltagelse på lands- og eller regionale utstillinger hvor jury er oppnevnt av faggruppeorganisasjonene.

3. Separatutstilling på Sámi Dáiddaguovddás eller annet galleri hvor søknad om utstillingsplass vurderes av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

4. Deltagelse på juryerte kollektiv- og eller gruppeutstillinger i regi av SDS eller andre utstillinger hvor juryen består av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

5. Tildelt stipend etter innstilling fra SDS ́s Kunstneriske Råd eller andre innstillingskomitéer som består av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

6. Utsmykningsoppdrag eller premiering i konkurranse formidlet gjennom regionalt samarbeidsutvalg og/eller ved utsmykningsoppdrag hvor regler for offentlig utsmykning er fulgt.

7. Innkjøpt av Samisk Kulturråd eller andre innkjøpskomitéer hvor flertallet av komitéen består av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

8. Positiv evaluering av SDS ́s Kunstneriske Råd ved innsendelse av minst 5 originalarbeider og/eller annen dokumentasjon av kunstnerisk aktivitet.
KOMMENTARER TIL OPPTAKSKRITERIER
Samisk bakgrunn: Kriterier som legges til grunn er:
Oppfatter seg som same, og enten selv har samisk som hjemmespråk eller at
minst en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforelderne har samisk som hjemmespråk.
Det er skilt mellom 3 hovedgrupper, utdanningspoeng (pkt.1), Evalueringspoeng (pkt. 2-7) og søknadspoeng (pkt.8). Det gis maksimalt 2 poeng under hver hovedgruppe.

1. Utdanningspoeng:
Avsluttet utdanning på kunstakademinivå gir 2 poeng. Avsluttet utdanning på kunsthåndverksskole gir 1 poeng. Opptak ved kunstakademi gir 1 poeng.
Hovedfag i duodji gir 2 poeng.
Det gis maksimalt 2 poeng for utdanning.

2. Evalueringspoeng:
Pkt.2-7 gir 1 poeng hver, maksimalt 2 poeng under hvert punkt. Evaluerende organ med samme personsammensetning gir 1 poeng, dvs. positiv evaluering til for eksempel utstillingsplass og innstilling til Stipend av jury/kunstnerisk råd med samme personsammensetning. Positiv evaluering til samme slags utstilling (eks. Høstutstillingen), men med ulik personsammensetning gir 1 poeng hver.
Det gis maksimalt 2 poeng under hele hovedgruppen.

3. Søknadspoeng:
Søker som har 3 poeng under de to første hovedgruppene har rett til medlemsskap.
Søkeren må ha ett poeng under de foregående punktene for å kunne søke søknadspoeng.
I forbindelse med søknaden skal det sendes inn minst 5 originalarbeider.
For øvrig kan sendes inn lysbilder, fotografier og/eller annen dokumentasjon.
Avgjørelsen i SDS ́s Kunstneriske Råd kan ikke ankes.
Kunstnerisk Råd skal i hovedsak vurdere innsendt materiale, men kan også legge vekt på andre forhold som dokumenterer søkerens profesjonalititet og aktivitet.
Søker må legge ved dokumentasjon på utstillinger, mottatte stipend, innkjøp. etc.

VEDTEKTER FOR SÁMI DÁIDDAČEHPIID SEARVI (SDS) (SAMISK KUNSTNERFORBUND)

 • § 1FORMÅL
  Sámi Dáiddáčehpiid Searvi – SDS (Samisk kunstnerforbund) er faglig organisasjon for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer fra Norge, Sverige, Finland og Russland.
  SDS har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser.
  SDS er partipolitisk og religiøst uavhengig.
 • § 2MEDLEMSKAP
  Rett til medlemskap i SDS har samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer som oppfyller opptaksvilkårene for medlemskap vedtatt av SDS årsmøte.
  Søknad om medlemskap sendes skriftlig. Kontingent betales for antall måneder det første året. Medlemskap vedtas av styret.
  Medlemmene skal betale en årlig kontingent til SDS som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årets utgang
  mister sitt medlemskap etter skriftlig varsel. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter ny henvendelse samt betaling av inneværende årskontingent.
  Medlemskap opphører ved utmeldelse, eksklusjon eller manglende betaling av medlemskontingent.
  Ved konflikt mellom medlemmene og SDS/styret i SDS, skal medlemmet kunne legge frem sin sak for megler oppnevnt av SDS.
  Medlemmer som har fylt 70 år innvilges honnørmedlemsskap og betaler halv kontingent.
  Æresmedlemskap kan gis til medlemmer som har utført en særdeles viktig innsats for
  SDS og for samisk kunst. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.
 • § 3AVTALER
  SDS kan
  1) inngå rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for
  medlemmene
  2) inngå avtaler om kollektivt vederlag når vederlag ytes på kulturpolitisk grunnlag
  eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelle
  vederlag
  3) påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/ prestasjoner
  4) inngå bindende avtaler som tillater
  a) at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk/ prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i
  b) kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner.
  c) innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/ presentasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring sv slike opptak. d) videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmenes verk/ presentasjoner.
  5) inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/ prestasjoner.
  Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2, 3, 4 og 5 er ikke-eksklusive.
  SDS kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltnings-organisasjon som foreningen er medlem av.
  Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land.
  Medlemmene plikter å følge de avtaler SDS – selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.
  Ved medlemskap gir det enkelte medlem fullmakt til SDS til å forhandle og inngå avtaler med Sametingene, stat, fylker, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter, innen de rammer SDS vedtekter eller årsmøte trekker opp, også avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplarer av.
  Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for SDS utøvende organer og for enkeltmedlemmer.
 • § 4ÅRSMØTET
  Årsmøtet er SDS øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før årsmøtet. Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet, sendes styret minst 5 uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før årsmøtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp og behandles av årsmøtet. Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av SDS. Medlem som ikke kan møte på årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem.
  Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene (inklusive stemmefullmakter) er tilstede.
  Referat fra årsmøte skal være medlemmene i hende senest 1 måned etter årsmøtet.
  Årsmøtet behandler:
  a. Årsmelding fra styre og kunstnerisk råd. Alle råd og utvalg må legge fram årsrapport.
  b. Regnskap.
  c. Saker fremmet til årsmøtet av og gjennom styret.
  d. Arbeidsprogram/handlingsprogram.
  e. Budsjett.
  f. Fastsettelse av medlemskontingent.
  g. Valg av :
  1) SDS styreleder
  2) Styre m/vara
  3) Nominasjonsutvalg
  4) Leder Kunstnerisk Råd
  5) Kunstnerisk Råd SDS/ SDG m/vara
  6) Representanter m/vara til SDGs styre med styreleder, nestleder og
  leder for Kunstnerisk Råd
  7) Representant m/vara til Samisk Kunstnerråd – Lederforum
  8) Representant til Dáiddafoanda
  9) Representant til SDR Forhandlingsutvalg med Sametinget
  10) Representanter m/vara til SDS Forhandlingsutvalg
  11) Representant m/vara til Sámikopiijas representantskap
  12) SDS forslag representant til Sámikopiijas styre
  13) Representanter m/vara til SKFVs styre
  14) Representant m/vara til stipendstyret for Sametingets kunstnerstipend
  15) Representant m/vara til Biret Elles Minnefond
  16) Representanter m/vara til Sametinget Norges innkjøpsordning for samtidskunst og dáiddaduodji
  17) Representant m/vara til Finnmark fylkeskommunes innstillingsutvalg for arbeidsstipend.
  18) Illustrasjonskonsulenter, Sametinget Norge
  19) Representanter m/vara til SDS fondsstyre
  20) Representant m/vara til RSU Nord-Norge og Sameland
  21) Representanter til NKF/ IAA og andre internasjonale kunstnerorganisasjoner
  22) Representanter m/vara til styret for Kunstskolen i Karasjok
  23) Representanter til andre utvalg og/eller arbeidsgrupper nedsatt av årsmøtet
 • § 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
  Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 4 ukers varsel når det kreves av:
  Minst 1/10 av medlemmene
  Et flertall av styre
  Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles på årsmøtet. Forøvrig gjelder reglene for ordinært årsmøte.
 • § 6STYRE
  Styret er SDS utøvende organ. Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt. Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.
  SDS leder velges av årsmøtet for en periode på 2 år. Styret velger nestleder. Leder og 1 styremedlem utgjør arbeidsutvalg. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Hvert årsmøte velger to nye styremedlemmer og 1 varamedlem.
 • § 7STYREMØTER
  Det skal avholdes minst 4 styremøter i året. Styremøte innkalles med minst 2 ukers varsel. Det skal føres protokoll fra møtene. Utskrift av møteprotokoll skal sendes alle styremedlemmer og varamedlemmer innen 2 uker etter styremøte. Medlemmene i SDS skal informeres om
  styrets arbeid minst 4 ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt 2 ordinære styremedlemmer eller varamedlemmer er tilstede.
  Ved stemmelikhet teller styreleders dobbeltstemme. Er styreleder ikke tilstede, har nestleder dobbeltstemme.
  Organisasjonens firma undertegnes av leder og/eller nestleder, og/eller andre styret bemyndiger til dette.
 • § 8KUNSTNERISK RÅD SDS/ SDG
  Kunstnerisk Råd har det evaluerende ansvaret i SDS.
  Kunstnerisk Råd består av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer med bred faglig sammensetning. Varamedlemmer bør supplere Kunstnerisk Råd for å dekke fagområder som ikke er representerte i Kunstnerisk Råd.
  Kunstnerisk Råd er beslutningsdyktig når 3 medlemmer og/eller varamedlemmer er tilstede. Leder og/eller nestleder skal være til stede for beslutningsdyktighet.
  Kunstnerisk Råd velges av årsmøtet i SDS. Årsmøtet velger leder for 2 år.
  Kunstnerisk Råd velger selv rådets nestleder.
  Hvert årsmøte velger 2 nye medlemmer og 2 varamedlemmer.
  Arbeidsområder for Kunstnerisk Råd SDS:
  a)Vurdere søknader om medlemskap til SDS i de tilfeller hvor søknaden behøver faglig vurdering.
  b)Innstille søkere til stipend for:
  · Sametingets kunstnerstipend
  · SKFVs stipend
  · John Savio BKH – stipend
  · Andre stipend
  c) Delta i stipendbehandling i Samisk stipendkomite
  d) Oppnevne kunstneriske konsulenter ved utsmykkingssaker i samiske områder og konsulenter til offentlige og andre utsmykkinger utenom RSUs mandatområde der de blir bedt om det.
  e) Delta i andre forhold der Kunstnerisk Råds kompetanse etterspørres.
  Kunstnerisk Råd avholder minst 4 møter i året. Det skal føres egen protokoll fra møtene. Ved stemmelikhet teller leders dobbeltstemme. Er leder ikke tilstede, har nestleder dobbeltstemme.
  Medlemmer av Kunstnerisk Råd og dets varamedlemmer er, for den perioden de er valgt, utelukket fra selv å delta i forhold der Kunstnerisk Råds evaluering er av avgjørende betydning. I saker der ett av Kunstnerisk Råds medlemmer er inhabil for behandlingen, innkalles varamedlem til møtet.
 • § 9SAMISK KUNSTNERRÅD – LEDERFORUM
  SDS er representert i SDRs Lederforum ved sin valgte leder med nestleder eller annet styremedlem som vararepresentant. Deres funksjonstid i Lederforum er lik den periode de er valgt for av SDS årsmøte.
 • § 10RSU, REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR NORD NORGE OG SAMELAND
  RSU er koordinerende og rådgivende organ med ansvar for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg i regionen – statlige, fylkeskommunale og kommunale. RSU er sammensatt av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt, oppnevnt av sine respektive organisasjoner i Nord Norge. SDS årsmøte velger en representant med vara til RSU. Representanten med vara har en funksjonstid på 2 år.
 • § 11SDS FOND FOR URFOLKSKUNSTNERE, SDS PROSJEKTFOND OG SDS MEDLEMSFOND
  Styret for SDS fond for urfolkskunstnere, SDS Prosjektfond og SDS medlemsfond dannes av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret velges for 3 år og konstituerer seg selv. Hvert av fondene har egne vedtekter og det skal leveres regnskap og årsmeldinger for hvert enkelt fond.
 • § 12NOMINASJONSUTVALG
  Nominasjonsutvalget foreslår kandidater til de verv som skal besettes av årsmøtet.
  Nominasjonsutvalget består av 2 medlemmer og velges for 1 år.
 • § 13MEDLEMSMØTER
  Medlemsmøter innkalles av styret. Medlemsmøter kan uttale seg om saker som styret eller medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.
 • § 14URAVSTEMMING
  Styret kan sende saker som har spesielt stor viktighet for enkeltmedlemmer til uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en slik sak skal ut til uravstemning. Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene deltar i uravstemningen eller minst halvparten stemmer likt, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse kan tas av styret.
 • § 15VOTERING
  Vedtak på styre-, medlems-, og årsmøter avgjøres ved flertallsvotering.
 • § 16REGNSKAP
  Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. Revisjon av regnskapet utføres av autorisert/ registrert revisor. Regnskapet legges fram for årsmøtet til godkjenning.
 • § 17EKSKLUSJON
  Medlemmer som grovt motarbeider organisasjonen og medlemmenes felles interesser, kan utelukkes om 2/3 av årsmøtet forlanger det. Slikt vedtak kan appelleres til neste årsmøte.
 • § 18VEDTEKTSENDRINGER
  Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøte med 2/3 flertall.
 • § 19OPPLØSNING
  Oppløsing av organisasjonen kan bare skje med 2/3 flertall på 2 etterfølgende årsmøter – evt. årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Møte som skal behandle forslag om oppløsning må innkalles med 3 måneders varsel. Møtet skal ta stilling til hvordan organisasjonens arkiv o. l skal oppbevares og disponeres i fremtiden. Det forutsettes at arkiv o. l om mulig skal kunne nyttiggjøres mest mulig i tråd med organisasjonens tidligere formål. Møtet skal på samme måte og med samme forutsetninger ta stilling til hvordan organisasjonens økonomiske verdier skal anvendes videre.
  Vedtatt av SDS årsmøte i Jokkmokk 1980, med endringer på SDS årsmøte i Kautokeino 1985, Hætta 1986, Jokkmokk 1987, Lakselv 1988, Karasjok 1991, Enare 1992, Lakselv 1994, Utsjok 1995, Alta 2000, Kiruna 2005, Enare 2007, Luleå 2008, Stockholm 2011, Berlin 2012 og Tromsø 2013.

Samisk kunstnerforbunds strategi- og handlingsplan 2014-2017

1.0 INNLEDNING
2.0 HOVEDMÅL FOR SDS KUNSTPOLITIKK
2.1 Bedre produksjons- og levevilkårene for samiske kunstnere
2.2 Sikre at samiske kunstnere får sin rettmessige andel av ulike
2.3 Bygge allianser med samiske kultur- og kunstnerorganisasjoner og andre institusjoner og kunstnerorganisasjoner innenfor det visuelle kunstfeltet
2.4 Styrke SDS omdømme som en profesjonell og nytenkende aktør innen kunstpolitisk arbeid
3 VIRKEMIDLER FOR SDS KUNSTPOLITIKK
3.1 Planlegging /organisasjonsutvikling
3.2 Bygge allianser med samiske og andre kultur- og kunstnerorganisasjoner innenfor det visuelle kunstfeltet
3.3 Samarbeid med andre kunstfelt
3.4 Samarbeid med aktører nasjonalt og internasjonalt
3.5 Dialog med politiske myndigheter
3.6 Aktiv deltakelse i høringer, forhandlinger og andre prosesser
3.7 Samarbeid med SDG
3.8 Deltakelse på konferanser og seminarer
3.9 Deltakelse i debatter
3.10 Dokumentere SDSs historie

1.0 INNLEDNING
Denne planen omhandlerSámi Dáiddačehpiid Searvi -SDS arbeid med kunstpolitikk på nasjonalt, regionalt plan i Norge, Sverige, Finland og Russland. SDS kunstpolitiske virksomhet defineres av årsmøtevedtak, samt denne strategi og handlingsplanen. Arbeidet ledes av styret. Samisk Kunstnerråd – SDR`administrasjon har sekretariatsfunksjon for styret.

SDS kunstpolitiske arbeid skal hvile på tre pilarer; allianser, dialog og fakta. Gjennom allianser med andre samiske organisasjoner representert i Samisk Kunstnerråd, skal SDS jobbe for felles fagpolitiske og økonomiske saker og særlig fremme og synliggjøre medlemmenes økonomiske behov og interesser på det visuelle området. Samarbeide med andre kunstnerorganisasjoner innenfor det visuelle kunstfeltet er viktig.
SDS vil styrke det fagpolitisk samarbeid med andre søsterorganisasjoner. SDS vil arbeide for nasjonale kunstøkonomiske interesser som for eksempel pensjonsavtale for kunstnere. Dialog med myndigheter og andre sentrale aktører er avgjørende for å utvikle kunstpolitiske saker i en konstruktiv retning.
SDS skal orientere og forhandle med sametinget i Sverige og Finland om etablering og finansiering av egne stipendordninger, utsmykkingsordninger samt innkjøpsordninger for samtidskunst og dáiddaduodji/kunsthåndverk i de to land. Samiske kunstnerorganisasjoner har kunstneravtale med Sametinget i Norge. SDS skal tilrettelegge for at samisk språk kan brukes i størst mulig grad i alle sammenheng.
Handlingsplanen konkretiserer det SDS skal fokusere på i sitt kunstpolitiske arbeid.

2.0 HOVEDMÅL FOR SDS KUNSTPOLITIKK>
SDS hovedmål for kunstpolitikk 2014-2017 er høyere inntektsnivå for samiske kunstneres virksomhet.

2.1 Bedre produksjons- og levevilkårene for samiske kunstnere Prioriterte saker er:
• Fortsette arbeidet for styrking av Sametinget Norges innkjøpsordning for samtidskunst og dáiddaduodji/kunsthåndverk samt etablering av tilsvarende ordninger i Sverige og Finland
• Følge opp dialogen med Sametingene i Sverige og Finland
• Arbeide for styrking av stipendordningene
• Produksjonsstøtte i forbindelse med utstillinger må økes
• Arbeide for forenkling av søknads-/tildelingsprosessen og for at
stipendsøknader kan sendes digitalt
• Arbeide for økte bevilgninger fra ulike bevilgende myndigheter
• Støtte initiativer ifht. trygd/pensjon

2.2 Sikre at samiske kunstnere får sin rettmessige andel av ulike støtteordninger for kunstnere, så som vederlagsordningene

2.3 Bygge allianser med samiske kultur- og kunstnerorganisasjoner og andre institusjoner og kunstnerorganisasjoner innenfor det visuelle kunstfeltet.

2.4 Styrke SDS omdømme som en profesjonell og nytenkende aktør innen kunstpolitisk arbeid.
Prioriterte saker er:
• Aktiv deltakelse i etablering og videreføring av nye kunstnernettverk.
• Aktiv samhandling og tverrfaglig samarbeid mellom samiske kunstnere fra forskjellige kunstfelt.

3.0 VIRKEMIDLER FOR SDS KUNSTPOLITIKK
3.1 Planlegging /organisasjonsutvikling
Gjennom langsiktig planarbeid ønsker SDS å gi det kunstpolitiske arbeidet en tydeligere retning, økt forutsigbarhet, anseelse og slagkraft. Gjennom satsing på utvikling av organisasjonen, kompetanseheving av tillitsvalgte, gode internrutiner og rutiner for samarbeid med andre, vil SDS være bedre rustet til å gjøre en god fagpolitisk innsats. Gjennom gode rutiner for medlems-informasjon ønsker SDS å bevisstgjøre medlemmene på det fagpolitiske området.
Første prioritet:
SDS medlemmene deltar på åpning av SDG 14. Juni 2014 i Karasjok. Det planlegges en aksjon som “synes”. Følgende gruppe planlegger dette; Marita Isobel Solberg, Gry Fors, Eva Aira og Anders Sunna

Prioriterte oppgaver:
• Arbeide for et fritt og uavhengig samisk kunstmuseum i Karasjok.
• Ha tett dialog med Sametinget i Norge ang. samisk kunstmuseum.
• Følge opp innholdet i Sametingsmelding om samisk kunst og kultur
(Norge)
Forøvrig utføres:
• Arbeide aktivt for å få styrke sekretariatsfunksjonen
• Legge tilrette for god informasjonsutveksling og felles
strategiarbeide mellom SDS og SDG.
• Være aktivt med i planleggingen av nye SDG
• Gjennomføre kompetanseheving og tillitsmannskurs i regi av SDR
• Gjennomføre aktuelle seminarer for medlemmene i forbindelse
med
• årsmøtene, gjerne i samarbeid med SDG og SDR
• Utbedre nettsidene til SDS og utarbeide rutiner for drift av sidene
• Arbeide med å forbedre rutiner for medlemsinfo.
• Rekruttere nye medlemmer

3.2 Bygge allianser med samiske og andre kultur- og kunstnerorganisasjoner innenfor det visuelle kunstfeltet.
SDS skal videreføre samarbeidet med organisasjonene innen visuell kunst:
• SDG- Samisk senter for samtidskunst
• NBK – Norske Billedkunstnere
• NNBK – Nordnorske Billedkunstnere
• NK – Norske Kunsthåndverkere
• NK Nord-Norge – Norske Kunsthåndverkere – Nord-Norge
• FFF – Forbundet Frie Fotografer
• KRO – Konstnärernas Riksorganisation, Sverige
Disse organisasjonene har i stor grad sammenfallende interesser med SDS, og sjansene for gjennomslag øker når et samlet kunstfelt står bak et initiativ. Dette samarbeidet er ingen hindring for at SDS i enkeltsaker kan innta en holdning i strid med noen av de nevnte organisasjonene.
• Opprettholde kontakten med de andre kunstnerorganisasjonene i de land samene bor, og å sørge for at det blir avholdt fellesmøter med jevne mellomrom. Opprettholde og styrke kontakten med andre kunstnerorganisasjoner og institusjoner med tanke på økt og ny satsing på det visuelle feltet innenfor blant annet den Nordnorske Kulturavtalen.
• Skape kontakter med andre urfolksorganisasjoner
3.3 Samarbeid med andre kunstfelt
Gjennom etableringen av Dáiddafoanda/Kunstfondet jfr. Kunstneravtalen med Sametinget i Norge inspireres samiske kunstnere fra forskjellige kunstfelt til prosjektsamarbeid. SDS skal legge forholdene til rette for sine medlemmer til tverrfaglig samarbeid gjennom informasjon og fagpolitisk dialog med de andre samiske kunstnerorganisasjoner.
• Samarbeide med andre kunstnerorganisasajon om bl.a. trygde- eller pensjonsrettigheter, opphavsrettsspørsmål og forhandlinger om stipendordninger.
• Være aktiv i opprettelsen av nye nettverk for kunstnerorganisasjoner.
• Ta en aktiv rolle i de pågående samtalene/forhandlingene i Kulturdepartementet (KUD) i Norge om stipend- og honorarpolitikken.
• Være aktivt med å gi innspill til Fylkeskommunenes satsing på det visuelle kunstfeltet gjennom Den Nordnorske Kulturavtalen
3.4 Samarbeid med aktører nasjonalt og internasjonalt SDS ønsker å styrke samarbeidet med bl.a.:
• Kunst i Nord-Norge/SKINN, Bodø
• Ájtte, Fjäll- och samemuseum, Jokkmokk
• Konstnärscentrum, KC-Nord
• Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbeid
• Siida Sámi Museum, Enare
• Suoma Sámi Dáiddasearvi, Enare
• Nordnorsk Kunstnersenter/NNKS
• Nordisk Kunstforbund/NKF
• John Savio Museet
• Könstnärsgildet
• RiddoDuottarMuseat, Fagenhet for kunst SVD, Karasjok
• Etablere kontakter nasjonalt og internasjonalt med tanke på
samarbeidsprosjekter om fellesutstillinger eller separatutstillinger for samiske billedkunstnere og dáiddaduojárat/kunsthåndverkere.
3.5 Dialog med politiske myndigheter
SDS skal aktivt søke dialog med myndighetene, både innen sametingene, departement og riksmyndighetene.
3.6 Aktiv deltakelse i høringer, forhandlinger og andre prosesser
SDS vil delta aktivt i høringer, forhandlinger og andre relevante prosesser. Eksempler er prosesser rundt ulike rapporter, undersøkelser, vedtak i sametingene, stortingsmeldinger etc.
• Realiserere og tilpasse nyordninger innen kunstfeltet (jfr Stortingsmelding nr. 23 Visuell kunst).
• Gi innspill til kunstnernettverk om saker som angår samisk kunst
• Fortløpende svar på relevante høringer på feltet.
• Følge opp etableringen av innkjøpsordning for samisk
samtidskunst og dáiddaduodji/kunsthandverk i Sverige.
3.7 Samarbeid med SDG
Det er ønskelig med et ett årlig fellesmøte med Samisk Senter for Samtidskunst (SDG)/Kunstnerisk Råd (KR).
3.8 Deltakelse på konferanser og seminarer
SDS skal delta på relevante konferanser og seminarer, for å holde seg oppdatert på viktige områder. Innlegg ved slike arrangementer bør prioriteres. Styret tar fortløpende stilling til deltagelse på aktuelle konferanser og seminarer.
3.9 Deltakelse i debatter
SDS bør følge med på debatter i presse, fagblader og internett, og der ressursene strekker til, aktivt delta i disse. SDS sitt kunstpolitiske syn bør komme frem i media.
3.10 Dokumentere SDSs historie
Systematisere og overføre SDS sitt dokumentarkiv til Samisk Arkiv.