SØK

Go BackJohn_Savio_signatur

John Savio-prisen fra BKH

portrett_saviostor

 

John Savio-prisen 2015

John Savio-prisen på 150 000 kroner deles ut for første gang i 2015.

Prisen skal gå til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg

særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere

tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Nasjonalitet, bosted og

organisasjonstilknytning er uten betydning, men en kunstner som mottar prisen skal

hovedsakelig ha eller ha hatt sitt virke i Norge. Prisen kan også tildeles en person

som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i

samisk kultur i Norge.

Prisutdelingen vil foregå på Nordnorsk kunstmuseum. Prisvinnerens

kunstnerskap/arbeid søkes i tillegg presentert offentlig på en egnet måte i løpet av

året som følger, i regi av Nordnorsk kunstmuseum.

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. Juryen har også anledning til å

fremme egne forslag. Alle forslag må være begrunnet.

Forslag sendes til:

Bildende Kunstners Hjelpefond

Kjeld Stubs gate 3

0160 Oslo

johnsavioprisen@kunstfond.no

www.kunstfond.no

John Savio-prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med

Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk kunstmuseum. Juryen består av Hanne Grieg

Hermansen (SDS), Kristin Tårnesvik (SDS) og Charis Gullickson (NNKM).

Frist for innsending av forslag til kandidater: 10. april.

Fullstendige retningslinjer for John Savio-prisen kan leses/lastes ned her (lenke).

SDS

NNKM

BKH

(logoer + kontaktinfo)

Vedtekter/retningslinjer – vedtatt av BKHs styre 04.12.13

Formål
John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap/arbeid.

Tildelingskriterier
Prisen kan deles ut enten til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, ved prosjekt(er) som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlede kunstnerskap,

eller:
til en person som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i samisk kultur i Norge.

En kunstner som mottar prisen skal hovedsakelig ha eller ha hatt sitt virke i Norge (jf. Kunstavgiftslovens § 2, 2. ledd, om bruken av BKHs midler). Som «kunstner» regnes en som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven (jf.vedtekter for BKH pkt 8). Samme person kan kun motta prisen én gang.

Prisens innhold
John Savio-prisen deles ut hvert 2. år og består av et pengebeløp som fastsettes av BKHs styre. Prisvinnerens kunstnerskap/arbeid til fremme av samisk kunst søkes i tillegg presentert offentlig på en egnet måte i løpet av året som følger, i regi av Nordnorsk kunstmuseum i samarbeid med SDS og BKH. Prisutdelingen skjer ved en offentlig seremoni i regi av Nordnorsk Kunstmuseum.

Forslagsrett, innstilling og avgjørelse
Innstilling til prisen gjøres av en jury bestående av 2 representanter oppnevnt av SDS og 1 representant oppnevnt av Nordnorsk kunstmuseum. Juryens representanter skal være oppnevnt senest 31. januar i tildelingsåret. Juryens arbeid er nærmere beskrevet i egen instruks.

Frist for innsending av forslag til prisvinnerkandidater er 31. mars i tildelingsåret. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. SDS bekjentgjør informasjon om prisen, tildelingskriterier og frist for innsending av forslag til sine medlemmer senest 4 uker før fristen. NNKM og BKH bekjentgjør tilsvarende informasjon i sine respektive nettverk.
Prisvinnerforslag skal sendes til de respektive organisasjoner, som samler og videresender innkomne forslag til juryen innen to uker etter fristens utløp. Jurymedlemmene har også anledning til å ta i mot, og fremme egne forslag. Forslag uten begrunnelse kan avvises, men juryen plikter å vurdere alle begrunnede forslag.

Juryen innstiller minimum to kandidater i prioritert rekkefølge. Innstillingen skal være begrunnet med henvisning til gjeldende tildelingskriterier. Signert protokoll fra innstillingsmøtet vedlagt komplett liste over forslag og forslagsstillere, oversendes BKH innen utgangen av mai i tildelingsåret. Endelig vedtak fattes av BKHs styre innen utgangen av juni i tildelingsåret.

Prisbeløp
Prisens størrelse er på 150 000,-. Prisbeløpet utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk i samband med prisutdelingen. Prisbeløpet innberettes til skattemyndighetene som trekkfritt stipend.

 

John Savio- Reinkalver II