SØK

TILBAKE TIL OVERSIKT

Samisk kunstnerråd inn i en ny tid

Samisk kunstnerråd inn i en ny tid
Samisk kunstnerråd ruster for framtiden. Denne uken ble det vedtatt ny

organisasjonsmodell og valgt nytt styre.
KRONIKK av samtlige medlemmer i det tidligere lederforum: Karen Anne Buljo (Sámi Girječálliid Searvi – Samisk Forfatterforening), Hege Annestad Nilsen (Sámi Dáiddačehpiid Searvi – Samisk Kunstnerforbund), Ada Einmo Jürgensen (Sámi Lávdi – Sami Association of Performing Arts), Anders Somby (Sami Komponisttat – Sami Composers Association), Biret Ristin Sara (Juoigiid Searvi – Joikernes Forening) og Oskar Östergren (Sámi Filmbabargiid Searvi – Samisk Filmarbeiderforbund)
Samisk kunst er rivende utvikling. Nå sist har vi sett at historiens første sørsamiske spillefilm, “Sameblod”, tok hjem trofeer blant annet fra filmfestivaler i Tokyo, Thessaloniki og Venezia, og like før var det “Vidas Extremas” som vant både kritikerpris og Hedda til det samiske nasjonalteatret Beaivváš.
Den samiske kunstner fortjener de beste rammebetingelser til å lage framtidens samiske kunst. Samisk kunstnerråd (SDR) er denadministrative paraplyorganisasjon for foreninger av samiske kunstnere fra fire land og en av de viktigste organene for samiske kunstnere.
I “lederforum” satt lederne i medlemsorganisasjonene, som består av samiske kunstnerorganisasjoner. Lederne skulle både fungere som et juridisk styre for SDR og peke ut kursen for framtidens samiske kunstnerliv.
Denne uken har et ekstraordinært årsmøte i SDR vedtatt å nedlegge lederforum og opprette et styre for SDR som får i oppgave å bygge opp et bærekraftig Samisk kunstnerråd for framtiden.
SDR har som medlemmer seks samiske kunstnerorganisasjoner. Vi er joikere, filmskapere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og komponister. SDR skal arbeide kunstpolitisk i forhold til sametingene, Nordisk Ministerråd og andre internasjonale fora. SDR administrerer samiske kunstnerstipend, fond og tilskudd.
SDR ble opprinnelig etablert høsten 1987. Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund hadde vedtatt å etablere fellessekretariatet Čálli. Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø med én ansatt. Etter hvert som andre samiske

kunstnere organiserte seg, ble musikerne, teaterarbeidere og komponister med i fellesskapet, og samarbeidet ble utvidet ved å danne et felles kunstnerråd. Etter noen år i Vadsø, ble sekretariatet flyttet til Karasjok og skiftet navn til Sámi Dáiddárráđđi (SDR).
På begynnelsen av 2000-tallet og årene fremover jobbet SDR med å omorganisere seg, og kunstnerorganisasjonene var aktivt med å forme SDR slik det er i dag. Formålet var å effektivisere og spare på kostnadene. En ny organisasjonsmodell ble tatt i bruk. Oppgavene til SDR er i dag mange og varierte. SDR flytter i disse

dager fra kunstnerboligen til Iver Jåks til nye lokaler på Sámi

Dáiddaguovddáš – Samisk Senter for Samtidskunst i Karasjok. Lederne i de ulike medlemsorganisasjonene har kommet og gått, og lederforums sammensetning har følgelig stadig blitt endret. Forumet har hatt både flat struktur og leder. Oppgavene til SDR har blitt flere. SDR forhandler årlig med Sametinget i Norge for tilskudd til bl.a.

kunstnerorganisasjonene og kunstnerstipend. Beløpet utgjør nå ca. 7,5 mill. kr.. Videre har nå også samiske filmarbeiderne knyttet seg til Samisk kunstnerråd, slik at antallet medlemsorganisasjoner i 2017 teller seks.
I det siste har vi utvekslet våre erfaringer med organisasjonsmodellen. Vi har mange overordnede kunstpolitiske visjoner og målsetninger. Samtidig ser vi at SDR har et potensial for å bli enda større og sterkere. Vi mener det er tid for nødvendige grep for morgendagen. Vi går fra flat struktur til et styre med leder og nestleder fortsatt valgt fra medlemsorganisasjonene med tillegg av eksternt utnevnte. Dette for å få en tydeligere styreprofil og en ansvarliggjøring, for oss selv og de politiske og andre organer vi forholder oss til utad. Samtidig får den enkelte medlemsorganisasjon et klarere mandat.
En omstillingsprosess i SDR har pågått i snart ett år i samarbeide med Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) i Tana. Forutsetningen for vår bestilling har vært klar: Det er og skal forbli samiske kunstnere som skal råde over SDR, samtidig som vi ser at det kan være strategisk formålstjenlig å trekke inn annen kompetanse.
Et høringsutkast fra lederforum ble sendt medlemsorganisasjonenes styrer. Her lå det blant annet forslag til en vedtektsendring som vil innebære at SDR skal ledes av et styre som utpekes til nettopp dette – å være et styre, med de plikter og rettigheter som det innebærer. Forslaget ble denne uken, etter tilrådning fra SEG, lagt fram og

vedtatt på et ekstraordinært årsmøte i SDR.
Det nye styret består av Biret Ristin Sara (leder), Karen Anne Buljo og Arve Nordland, og Dan Jåma og Pia Nuorgam som eksterne styremedlemmer.
Det nye styret har fått i oppdrag å arbeide videre med strukturer, rolleavklaringer, retningslinjer og valgprosedyrer. Deres innstilling vil bli sendt på høring, og framlagt for det ordinære årsmøtet i SDR til neste år. Her vil det også være anledning til å gå tilbake til en tidligere ordning om årsmøtet i SDR ønsker det.
En ny organisasjonsmodell må være demokratisk forankret i SDR og medlemsorganisasjonene. For å bygge opp et robust apparat for samiske kunstnere ser vi behovet for sterke styringsorganer i SDR. SDRs formål

forblir uforandret.
En forutsetning for at strukturendringen kan gjennomføres er at den vil føre til ikke mindre men mer reell innflytelse for den samiske kunstner gjennom kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd.